bpm'online marketing

Giá

Phần mềm marketing đa kênh cho việc sản sinh nhu cầu tuyệt vời

Scegliere un'opzione di distribuzione:

Cloud On-premise

bpm'online marketing

Contatti:

- 000 +

Numero di utenti:

Per i prodotti in bundle inserisci separatamente il numero di utenti per ogni prodotto, basandoti sui loro ruoli. In generale non tutti gli utenti avranno bisogno di accedere a tutti i prodotti.

Per es. se metti insieme in un bundle bpm’online sales e bpm’online service, i tuoi venditori non avranno bisogno di una sottoscrizione per bpm’online service. Inserisci solo il numero di operatori del supporto per bpm’online service.

L'acquisto annuale minimo per cliente sarà di € 2.500 per qualsiasi prodotto o soluzione di Bbpm'online. L'acquisto di componenti aggiuntivi, connettori e servizi di supporto e formazione non sono inclusi nell'acquisto minimo richiesto.

Costo stimato:

$ 0

bpm'online sales

Team

Commerce

Enterprise

Numero di utenti:

Per i prodotti in bundle inserisci separatamente il numero di utenti per ogni prodotto, basandoti sui loro ruoli. In generale non tutti gli utenti avranno bisogno di accedere a tutti i prodotti.

Per es. se metti insieme in un bundle bpm’online sales e bpm’online service, i tuoi venditori non avranno bisogno di una sottoscrizione per bpm’online service. Inserisci solo il numero di operatori del supporto per bpm’online service.

L'acquisto annuale minimo per cliente sarà di € 2.500 per qualsiasi prodotto o soluzione di Bbpm'online. L'acquisto di componenti aggiuntivi, connettori e servizi di supporto e formazione non sono inclusi nell'acquisto minimo richiesto.

Costo stimato:

$ 0

bpm'online service

Customer center

Service enterprise

Numero di utenti:

Per i prodotti in bundle inserisci separatamente il numero di utenti per ogni prodotto, basandoti sui loro ruoli. In generale non tutti gli utenti avranno bisogno di accedere a tutti i prodotti.

Per es. se metti insieme in un bundle bpm’online sales e bpm’online service, i tuoi venditori non avranno bisogno di una sottoscrizione per bpm’online service. Inserisci solo il numero di operatori del supporto per bpm’online service.

L'acquisto annuale minimo per cliente sarà di € 2.500 per qualsiasi prodotto o soluzione di Bbpm'online. L'acquisto di componenti aggiuntivi, connettori e servizi di supporto e formazione non sono inclusi nell'acquisto minimo richiesto.

Costo stimato:

$ 0
Basic
Basic
Business
Premium
Durata, anni:
- +
Nessun limite
Cancellare i dati
The cost of bpm'online CRM on-site is a onetime payment that includes one year of support. The purchase of a support plan is required after one year or the application will be in read-only mode for users.

Costo totale stimato:

$ 0
Richiedi la demo live Acquista ora

Gói CRM

Tận dụng 3 sản phẩm đầy đủ cho marketing, bán hàng và dịch vụ trên một nền tảng CRM duy nhất
Dùng thử miễn phí

Tìm hiểu chi phí
gói CRM của bạn >>

*Thông tin thêm
1.

Giải pháp cấp phép vĩnh viễn cho việc triển khai ngay tại trụ sở có sẵn theo yêu cầu cho khách hàng doanh nghiệp. Việc mua bản quyền vĩnh viễn đòi hỏi thanh toán một lần và tái ký gói hỗ trợ hằng năm. Vui lòng thảo luận với người quản lý tài khoản bpm’ online của bạn.

2.

Giá của bpm’ online marketing được chỉ định cho việc sử dụng phần mềm hàng tháng (bao gồm bảo trì kỹ thuật và các cập nhật phiên bản mới)

3.

Giá của bpm’online marketing được tính dựa trên số người dùng marketing, số lượng liên hệ đang hoạt động và lưu lượng email. Một liên hệ đang hoạt động là một liên hệ được bao gồm một hoặc nhiều hoạt động marketing- chiến dịch, mail hàng loạt hoặc sự kiện- trong giai đoạn 12 tháng.

4.

Hệ thống có sẵn cả hai phương thức triển khai- Cloud và tại chỗ.

5.

Số lượng mua tối thiểu hàng năm cho mỗi khách hàng là 3.000 USD cho bất kỳ sản phẩm bpm'online hoặc giải pháp theo chiều dọc nào. Mua thêm tiện ích, trình kết nối, cũng như các dịch vụ hỗ trợ hoặc đào tạo không được tính là một phần của khối lượng mua tối thiểu

6.

Giá chưa bao gồm các loại thuế và phí (như VAT)

7.

Tất cả các sản phẩm và phiên bản yêu cầu phải có hợp đồng hàng năm.

8.

Một đăng ký hàng năm được tính theo giai đọan 360 ngày lịch.

9.

Chi phí thực hiện được tính riêng.

10.

Một vài điạ chỉ IP riêng có thể được cung cấp bởi Email phản hồi ESP cho việc gửi email. Mỗi địa chỉ IP thêm vào sẽ mất $500 một năm.

11.

Đăng ký hàng tháng cho bpm online marketing điện toán đám mây bao gồm tất cả các cập nhật, các hỗ trợ kỹ thuật và 1GB kho lưu trữ. Chi phí thêm 1GB kho lưu trữ là $13/năm.
Các dịch vụ trung tâm dữ liệu cộng thêm

Dịch vụ Chi phí
Kho dữ liệu
Lượng dữ liệu được lưu trữ trong bpm’online
Mỗi giấy phép đăng ký đã bao gồm 1 Gb lưu trữ. Chi phí thêm 1GB kho lưu trữ là $13/năm.
Dự phòng DB hàng tuần
Khách hàng có thể tải độc lập tập tin thông qua ftp
Giá là $800. Phí được tính thêm cho không gian lưu trữ trong đĩa, vượt mức được tính trong đăng ký.
Sandbox
(Sao chép trang web, được dùng cho việc phát triển và thử nghiệm)
Khi mua hơn 20 tài khoản, một bản sao của trang web (sandbox) sẽ được cung cấp cho hai người dùng miễn phí. Khi mua dưới 20 người dùng, một bản sao của trang web (sandbox) được cung cấp theo bảng giá của sản phẩm đã chọn.
Phát triển tại chỗ
Thử nghiệm và phát triển các cập nhật của hệ thống trên máy chủ của công ty.
Khi mua hơn 20 giấy phép sẽ được miễn phí 2 giấy phép
Triển khai trên một máy chủ riêng
Khả năng triển khai một hệ thống trên một máy chủ riêng, không chứa các hệ thống khác của công ty. Nó cho phép hệ thống cấu hình và tùy chỉnh linh hoạt hơn
Phí dịch vụ được tính riêng theo các nguồn lực yêu cầu.